Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai
Név: Gyulai Komló Kft.
Székhelye: 5700 Gyula, Béke sgrt. 8.
Adószám: 11050786-2-04
Cégjegyzékszám: 04 09 002931

 1. Általános szabályok
  2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.
  2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

  3. Szerződő fél
  3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
  3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
  3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

  4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
  4.1. A Vendég szóban, vagy írásban, vagy elektronikusan megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
  4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
  Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
  4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
  4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

  5. Lemondási feltételek
  5.1. Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés előtt 24 órával helyi idő szerint van lehetőség.
  a) Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 22:00 órát követően megszűnik.
  b) Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 22:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
  5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.
  5.3. Csoportfoglalás esetén a lemondási és módosítási feltételek a következők:
  30 nappal érkezés előtt kötbérmentes, 30-15 napon belül 30%, 14-7 napon belül 50%, 7 napon belül 100% kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a két cég kötött szerződés másképp nem rendelkezik

 2. Árak
  6.1. A szálloda szobaárai (Rack Rate) a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem) állnak rendelkezésre.
  6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
  6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
  6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a komlohotelgyula.hu weboldalán vagy hivatalos Facebook oldalán kerülnek meghirdetésre.7. Családi kedvezmények
  7.1. A gyermek 6 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben két felnőttel egy szobában tartózkodik.
  7.2. A 6 év feletti gyermekek részére csak teljes értékű pótágy megfizetése esetén tudunk szállást biztosítani.
 3. Fizetés módja, garancia
  8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
  8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására:
  a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
  b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
  8.3. A magyar jogszabályoknak megfelelően a Partner által megrendelt, a Szolgáltató által visszaigazolt és teljesített szolgáltatások ellenértékének elszámolására szolgáló – a Szolgáltató által kiállított – számla pénzneme HUF.
  Amennyiben a Szolgáltató általi visszaigazolásban rögzített ellenérték pénzneme EUR, úgy a Szolgáltató által kibocsátott számlákon a szolgáltatások ellenértéke a vendég érkezése napján érvényes, a Szolgáltató által jegyzett árfolyamon kerül átszámításra. A számlán a fizetendő ellenérték a HUF pénznemen túl – az árfolyam megjelölése mellett – EUR-ban is feltüntetésre kerül.

A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, SZÉP kártya továbbá külön szerződés alapján: kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out)
9.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 6:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.

10. Háziállatok
10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat nem vihető be.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia
12.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
12.2. A Szolgáltató köteles:
a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A vendég betegsége, halála
13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
13.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

14. A Szerződő fél jogai
14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
14.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

15. A Szerződő fél kötelezettségei
15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
15.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

17. A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

18. A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles;
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

19.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

19.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

19.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19.3 A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

20. Titoktartás
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

21. Vis major
Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

23. Weboldal
23.1 Hivatkozások és linkek
A Gyulai Komló Kft nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

23.2 Szerzői jog
A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Gyulai Komló Kft beleegyezése nélkül.

23.4. Weboldal

A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

23.5. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

23.6. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

HÁZIREND

 

1.) Bejelentkezés – Kijelentkezés

A szobákat érkezési napon 14:00 órától biztosítjuk. A távozási napon a szobát 10:00 óráig kérjük elhagyni. Amennyiben a takarítással munkatársaink előbb végeznek, úgy a szobák 14 óra előtt is elfoglalhatóak. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát szállodánk részére e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására felár ellenében van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába. A hosszabbítási díjról időszaktól függően a recepciós munkatársak tudnak felvilágosítást adni.

Bejelentkezéshez a bejelentő lap pontos kitöltése szükséges. Ez alapján a vendégek szobakulcsként mágneskártyát kapnak. Kijelentkezéskor a mágneskártyát a kártyatartóval együtt kérjük a szállodaportán leadni. A szobakulcs elvesztése, megrongálódása esetén 1000 HUF díj fizetendő.

A tartózkodás ellenértékét a vendég legkésőbb a végleges távozáskor köteles kiegyenlíteni. A szálloda a tartózkodás ellenértékét érkezéskor is kérheti a vendégtől.

Fizetés nélküli távozás esetén a szálloda jogi lépések megtételére jogosult (a szálloda zálogjogának érvényesítése, rendőri feljelentés, követelés peres úton történő behajtása).

2.) Látogatók

A szállodai szobákban csak a portán regisztrált vendégek tartózkodhatnak, kérjük látogatóikat a hallban szíveskedjenek fogadni.

3.) Alapszolgáltatásaink

Vendégeink részére a szobaár a szálláson kívül az alábbiakat tartalmazza: reggelit vagy félpanziós ellátást – visszaigazolás alapján, parkoló használatát, Wi-Fi elérhetőséget az egész házban.

4.) Szállodai eszközök, berendezések

A vendég a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen köteles használni. A szálloda berendezései, felszerelései a szálloda területéről nem vihetők ki. A szállodai felszerelés (fürdőköpeny, törülköző, stb.) elvitele esetén – hacsak azt a vendég nem vette meg – a szálloda büntetőfeljelentést tesz, illetve kártérítési pert indít.

A szállodai szoba bármilyen átrendezését csak a szálloda munkatársa vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. Az önkényes átrendezésből eredő károkat a szálloda a vendégre terheli.

Amennyiben a vendég a szállodában valamilyen szállodai berendezés, felszerelés hibáját észleli, haladéktalanul értesítse a recepciót. A vendég a hibát nem javíthatja ki, az ebből eredő károkért – még akkor is, ha a kár kizárólag saját magát érte – a szállodát felelősség nem terheli.

5.) Napi takarítás

A szállodai szobák napi takarítása 8.00 és 16.00 óra között történik. Ágyneműcsere hosszabb tartózkodás esetén 3 naponta, törölköző csere a vendég jelzésétől függően (fürdőszoba padlójára helyezve). A vendég magatartása miatt erősen szennyezett szoba és szobai textíliák takarításának és fertőtlenítésének költségét részben vagy egészben a vendégre háríthatja.

A szálloda mentesülhet a napi takarítás alól, abban az esetben, ha „Ne zavarj” tábla lóg a vendég ajtajának külső kilincsén.

6.) Biztonság, tűzvédelem

A szállodai szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, kávéfőzőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket üzemeltetni tilos. Vasalási vagy mosatási igényüket a szálloda recepcióján jelezhetik.  A szálloda tűzvédelmi szabályzatát minden Vendég köteles betartani. Tűz esetén értesítse a recepciót, és jelezze a tüzet az épületben található tűzjelző berendezésen.

A szállodában zártláncú kamera rendszer működik, a kamerák által felvett élőképet folyamatosan közvetítő képernyőket a szálloda recepciósa figyelik.

.

7.) Károkozás

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a szálloda az okozóval megtérítteti.

8.) Dohányzás

A szálloda területén a kijelölt dohányzóhelyen, illetve a kijelölt lakrészeken kívül a dohányzás tilos!

9.) Étkezés

A főétkezési idők: büféreggeli 7:00-10:00 óra között, félpanziós vacsora 18:00-21:00 óráig áll a vendégeink rendelkezésére. Éttermünk nyitva tartása: 07:00-22:00.

A büféasztal kínálatát kérjük, csak az étteremben fogyasszák, az étteremből étel-ital nem vihető ki.

Ételallergia: Szállodánkban laktózmentes, gluténmentes és vegetáriánus étkezési lehetőséget tudunk biztosítani. Kérjük Vendégeinket, hogy speciális étkezési igényüket érkezés előtt jelezzék felénk.

A szálloda nyilvános területein csak a szállodában vásárolt étel és ital fogyasztható. Nem a szállodában vásárolt ételt, italt csak és kizárólag a szállodai szobában fogyaszthatja a vendég, a berendezés megóvása mellett.

10.) A vendégek nyugalma

Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát és hangoskodással azt ne zavarják. Különös tekintettel figyeljenek egymás nyugalmára 22:00 óra után.

11.) Talált tárgyak

A szállodában talált gazdátlan dolgot, a vendég a recepción köteles leadni. A vendég által a szállodában felejtett dolgokat a szálloda 3 hónapig köteles megőrizni. Az elhagyott élelmiszert, gyógyszert, romlandó dolgokat a szálloda megsemmisíti.

12.) A szálloda kártérítési felelőssége

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a szobában hagyott értéktárgyaikért szállodánk nem vállal felelősséget. Kérjük, értékeiket a szobai széfben legyenek kedvesek elhelyezni, amennyiben ott nincs elég hely szállodánk recepciós széfjében tudják hagyni megőrzésre.

 

13.) Szabályzatok

A szálloda rendelkezik Adatkezelési és kameraszabályzattal illetve Panaszkezelési szabályzattal.

14.) Kérdése van?

További szolgáltatásainkról és azok igénybevételéről a szálloda recepciója ad felvilágosítást. Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.

A házirend a szállodai szerződés leválaszthatatlan része.

 

Adatkezelési tájékoztató Vendégeink részére

 

 1. Az adatkezelő

Gyulai Komló Kft.

székhelye: 5700 Gyula, Béke sgrt. 8.

cégjegyzékszáma: 04-09-002931

képviselő: Rapport Tamás ügyvezető

telefonszám: +36 70 676 9774

adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: Varga Gábor

e-mail: [email protected]

 

 

 1. A szabályzat célja

2.1. A Társaság tiszteletben tartja munkavállalói és vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat), mely a Társaság hivatalos weboldalain elektronikusan, illetve a Társaság által üzemeltetett szállodában papíralapon is elérhető.

2.2. A Társaság, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”, vagy „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

2.3. Személyes adatot a Társaság kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

2.4. A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. A Társaság jogosult arra, hogy szükség esetén ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 1. A szabályzat hatálya

3.1 Jelen adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed a Társaság által üzemeltetett szálloda, kollégium, étterem, sport és rekreációs tevékenységeket szolgáló helyiségek területén tartózkodó valamennyi személyre, a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevőkre, a Társasággal munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban álló személyekre és gyakornokokra, a Társaság által üzemeltetett weboldal látogatóira, a Társaság által hirdetett nyereményjáték résztvevőire.

3.2. Jelen szabályzat 2018. július 15. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályban marad.

 

 

 1. ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSE
 2. Általános rendelkezések

9.1 Jelen pont alkalmazása során a Társaság ügyfelének tekintendő a Társaság által üzemeltetett Komló Hotel, valamint a Komló étterem, Komló Szolárium és Sensolite Gyula szolgáltatásait igénybe vevő minden személy (a továbbiakban: Vendég).

9.2. Az adatkezelés során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 1. A szálloda vendégeire vonatkozó adatok kezelése

Szállodai szolgáltatások igénybevétele

10.1. A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. Az alábbi alpontokban külön jelzett esetekben a vendégek adatainak kezelése a Társaságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükséges, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi előírás. Amennyiben az adatok kezelését és megőrzését jogszabály írja elő, úgy azokat az adatokat a Társaság az adott jogszabályban (így különösen az adójogi és számviteli törvényekben) foglalt ideig őrzi, ezen időtartam elteltével pedig törli azokat.

10.2. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

Szobafoglalás

10.3. Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Társaság az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kérheti a Vendégtől:

 • megszólítás (nem kötelező mező);
 • keresztnév,
 • vezetéknév;
 • cím (cím, település, irányítószám, ország);
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • hitelkártya/bankkártya típusa;
 • hitelkártyaszám/bankkártya szám,
 • hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve;
 • hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma;
 • hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard kártyatársaság által Card Validation Code-ként (CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok).

Bejelentőlap

10.4. Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Társaság a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja. A alábbi kötelezően megadandó adatokat a Társaság a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából, ezen jogszabályok felhatalmazása alapján jogosult és köteles mindaddig kezelni, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. Kötelezően megadandó adatok minden vendég esetén:

 • családi és utónév,
 • lakcím
 • állampolgárság
 • születési hely és idő

– Személygépjármű rendszáma

10.5. Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás a fenti természetes személyazonosító adatokon kívül:

 • úti okmány (útlevél) azonosító adata
 • szálláshely címe,
 • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 • vízum, tartózkodási engedély száma,
 • beutazás időpontja, helye

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is. Az EGT tagállamai: az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, Norvégia, és Svájc.

10.6. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

10.7. hk.

10.8. A bejelentő lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni a Társaság hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a III. 7. pontban foglaltak az irányadóak.

Bankkártya adatok

10.9. A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya, illetve bankszámla adatokat a Társaság csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a Társaság szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.

Szállásközvetítő weboldalakon keresztül történő foglalás

10.10. Amennyiben a Vendég szálláshelyközvetítő weboldal (pl. booking.com, szallas.hu) útján foglal a Társaság által üzemeltetett szállodában szállást, úgy a Társaság részére az ügyfél által a foglalás során megadott adatokat a szállásközvetítő weboldal üzemeltetője elektronikus úton továbbítja. Az ilyen módon továbbított adatok körét az igénybe vett szállásközvetítő weboldal adatkezelési szabályzata tartalmazza. A Társaság az így megszerzett adatokat kizárólag a szállásfoglalás teljesítése, valamint a Vendéggel való kapcsolatfelvétel céljából használja fel. Ebben az esetben az adatkezelés az érintettel való szerződéskötéshez, illetve e szerződés előkészítéséhez szükséges. A szállásközvetítő weboldalaktól kapott ügyféladatokat a továbbiakban a Társaság a 10.1–10.3. és 10.9. pontokban foglaltaknak megfelelően kezeli.

10.11. A foglalással kapcsolatos viták rendezése során a szállásközvetítő weboldal további információkat adhat meg a foglalási folyamatról a Társaság részére. Ilyen információ magában foglalhatja a foglalási visszaigazolás másolatát is, mely bizonyítja, hogy egy foglalás valóban megtörtént. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke.

10.12. A szállásközvetítő weboldalak adatkezelésével kapcsolatban minden további kérdésben a Vendég által igénybe vett szállásközvetítő weboldal adatkezelési szabályzata az irányadó, amely elérhető az érintett szállásközvetítő weboldalon.

 1. Az étterem vendégeire vonatkozó adatok kezelése

11.1. A Gyulai Komló Kft által üzemeltetett Komló étterem szolgáltatásainak igénybe vételekor a Társaság az asztalfoglaláshoz az alábbi adatok megadását kérheti a Vendégtől:

 • név
 • elérhetőség: telefonszám és/vagy e-mail cím
 • az asztalfoglalás kért időpontja
 • személyek száma
 • szállodai vendégek esetében a szobaszám

11.2. Az asztalfoglalás során megadott adatokat a Társaság a jövőbeni foglalások teljesítésének megkönnyítése érdekében archiválja. Amennyiben a Vendég az adatai archiválása ellen tiltakozik, úgy a Társaság a rá vonatozó adatokat törli.

11.3. Az asztalfoglaláshoz kapcsolódó adatokat az adatokat felvevő munkavállaló, valamint az asztalfoglalást teljesítő munkavállaló(k) ismerhetik meg. Az archivált vendégadatokat kizárólag az étterem vezetője kezeli, azokat elkülönítve és elzárva tárolja.

 1. Adattovábbítás

13.1. A Társaság a Vendégek adatait tartalmazó egyes dokumentumokat és bizonylatokat könyvelés céljából továbbítja a könyvelést végző Vipa-Conto Kft. (1077 Budapest, Rózsa u. 37., adószám: 13862655-2-42, Márk Ágoston könyvelő) részére.

 1. Adatkezelés a Társaság által üzemeltetett weboldalon és a közösségi oldalakon

14.1. A Társaság által üzemeltetett weboldalon a Társaság adatokat gyűjthet a weboldalt felkereső látogatókról. Így különösen a Társaság adatot gyűjthet a látogatók IP-címéről, böngészője típusáról, számítógépe operációs rendszeréről, az alkalmazás verziójáról, a nyelvi beállításokról, valamint az általuk megtekintett oldalakról. Amennyiben a weboldalt felkereső személy mobil készüléket használ, úgy a Társaság gyűjthet adatokat a mobil készülék azonosítására, a készülék-specifikus beállításokra és jellemzőkre, valamint a látogató tartózkodási helyére vonatkozóan is.

14.2. A Társaság által üzemeltetett szálloda és étterem elérhető a Facebook közösségi portálon.

14.3. Az adatkezelés célja a Társaság weboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

14.4. A Társaság Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a Társaság híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

14.5. A Társaság Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről, valamint a Társaság által üzemeltetett szállodáról és étteremről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Társaság mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

14.6. Egyebekben a Facebook oldal adatkezelési szabályai érvényesek, amelyről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

14.7. A társaság Instagram oldalán „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a Társaság híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

 

 1. Hírlevél

15.1. A Társaság hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére a Társaság az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Társaság legújabb akcióiról.

15.2. A megadott személyes adatokat a Társaság külön listán, a Társaság részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag a Társaság arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

15.3. A Társaság kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

15.4. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, a manager@komlohotelgyula e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

15.5. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Komló Hotel Gyula , 5700 Gyula, Béke sgrt. 8.

15.6. A Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

 1. Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelés

16.1. A Társaság nyereményjátékot szervez szolgáltatásainak megismertetése céljából. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online (a Társaság weboldalán, illetve a facebook oldalán) regisztrációt követően van lehetőség, az alábbi adatok megadása után:

 • név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

16.2. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt. Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték végét követő 5 (öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes adatainak kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

 1. A KAMERÁS VAGYONVÉDELMI MEGFIGYELÉSI RENDSZER SZABÁLYZATA

17.Általános rendelkezések

17.1. A Társaság által üzemeltetett szálloda, étterem, és kapcsolódó létesítményeik területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

17.2. A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el. A kamerás megfigyelés minden esetben a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmt.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

 1. Kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetője és a képek megtekintésére jogosultak köre

18.1. A Társaság által üzemeltetett szálloda és étterem területén elhelyezett kamerák által felvett élőképet folyamatosan közvetítő képernyőket a recepció munkatársai figyelik.

18.2. A Társaság által üzemeltetett szálloda területén elhelyezett kamerák által felvett élőképet folyamatosan közvetítő képernyő található továbbá a szálloda recepcióján. A képernyő képét kizárólag a Társaság recepción szolgálatot teljesítő munkavállalója, illetve a szálloda vezetője és tulajdonosa tekintheti meg.

18.3. A Társaság által üzemeltetett étterem területén elhelyezett kamerák által felvett élőképet folyamatosan közvetítő képernyő a recepción található. A képernyőt kizárólag az recepciós, szállodavezető és tulajdonos tekintheti meg.

 1. A felvételek őrzése és felhasználása

19.1. A kamerák képéről folyamatos felvétel készül. A szálloda területén készült felvételeket a Társaság által üzemeltetett szálloda területén található szerverszobában elhelyezett elektronikus adattároló egységen tároljuk. A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével a program automatikusan törli. Az Szvmt. 31.§ (5) bekezdése szerint felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

19.2. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Társaság, illetve a Társaság által megbízott vagyonvédelmi cég ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és hangfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

19.3. A munkavállalók munkaviszony keretében kifejtett tevékenységének ellenőrzése körében az élet- és testi épség védelme, a vagyonvédelem, valamint a bekövetkezett szabálytalanságok utólagos kivizsgálása céljából a kamerák élőképét, valamint rögzített felvételeit a Társaság ügyvezetője, a Komló Hotel vezetője megismerheti. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, akkor biztosítani kell, hogy az érintett munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés (a felvételek utólagos megtekintése) során.

 1. A kamerák elhelyezkedése és látószöge

A Komló Hotel területén és a parkolóban található kamerák

 • Étterem terasz
 • Szálloda Béke sgrt-i főbejárata
 • Recepció
 • Hátsó bejárati folyosó
 • Komló Étterem belső tere
 • Komló Étterem pultja (1-1 db mindkét oldalról)
 • Szálloda hallja
 • Szolárium és Sensolite helység folyósója
 • Kültéri hátsó parkoló 3 különböző pontról
 • Szálloda konyhája és előkészítő helységek (3 db)

 

III. ADATBIZTONSÁG, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 1. Adatbiztonság és az adatvédelmi incidens

21.1. A Társaság biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

21.2. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

21.3. A Társaság intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a Társaság utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat. Ennek érdekében a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztatást tart minden újként belépő munkavállalónak, valamint megfelelő rendszerességgel a Társaság minden más munkavállalójának is.

21.4. A Társaság minden olyan eseményt, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi incidens) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 1. Az érintettek jogai a személyes adataik kezelése kapcsán, és azok érvényesítése

kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; c) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

22.1. Az Infotv. 14. és 15.§-aival, valamint a GDPR 15-22. cikkeivel összhangban az érintett a Társaságtól tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett kérésére a Társaság az általa kezelt adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

22.2. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

22.3. A Társaság által kezelt adatai helyesbítését az érintett is kérheti, kérheti továbbá a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

22.4. Az érintett kérheti a Társaságtól személyes adatainak – a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés kivételével – törlését vagy az adatkezelés korlátozását.

22.5. A Társaság kijelölt adatvédelmi felelőse Varga Gábor szállodavezető. Az ügyfelek és munkavállalók adatainak kezelésével kapcsolatos bármely kérdést és kérést (így különösen a felvilágosítás kérésére, adatmódosításra, illetve a személyes adatok törlésére vagy az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmet) hivatalosan a kijelölt adatvédelmi felelősnek kell eljuttatni a [email protected] címre vagy postai úton a Társaság címére (Gyulai Komló Kft., 5700 Gyula, Béke sgrt.8.) küldött levélben. Az érintett kérelmében foglaltakat a Társaság 25 napon belül teljesíti; a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Társaság az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett kérése esetén a Társaság a felvilágosítást írásban adja meg. A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. Ha a Társaság az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

22.6. Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat.

22.7. Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: [email protected]

22.8. Az érintettek jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az irányadó.

22.9. A személyes adatok kezelésére valamint a kamerás megfigyelőrendszer működésére vonatkozó részletes Adatkezelési Szabályzat elérhető a Komló Hotel recepcióján, valamint a Társaság hivatalos weboldalán.

22.10. Amennyiben bármilyen kérdése lenne személyes adatainak kezelése kapcsán, illetve amennyiben gyakorolni kívánja az érintetti jogait, kérjük, forduljon a Társaság kijelölt adatvédelmi felelőséhez, Varga Gábor szállodavezetőhöz a [email protected] e-mail címen.